பக்கங்கள் செல்ல

Monday, October 3, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: உண்மை இறைவன்பால் திரும்புவோம்

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: உண்மை இறைவன்பால் திரும்புவோம்: உண்மை இறைவன்பால் திரும்புவோம் = உங்கள் இறைவன் கூறுகிறான்: “ என்னையே நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள் ; நான் உங்(கள் பிரார்த்தனை)களுக்கு ...

No comments:

Post a Comment