பக்கங்கள் செல்ல

Sunday, September 11, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: இறைத் தூதரோடு நமக்கென்ன தொடர்பு?

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: இறைத் தூதரோடு நமக்கென்ன தொடர்பு?: தர்மத்தை நிலைநாட்ட இறைவனால் அவ்வப்போது மனிதர்களுள் சிறந்தவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்கள் மூலம் தன செய்திகளை மனிதர்களுக்கு அறிவிப்பது...

No comments:

Post a Comment