பக்கங்கள் செல்ல

Friday, September 16, 2016

எதிர் தொடர் 19:உடைந்த சிலுவை-பாகம்-8: மார் ஷபா கடிதம்

ஏக இறைவனின் திருப்பெயரால்

மாற்கு சுவிஷேசமும் மார் சபா கடிதமும்

இந்த கடிதமானது எருசலேமில் இருந்து 12 மைல் தொலைவில் உள்ள மார் சபா கிறித்தவ மடாலயத்தில் இருந்து மார்டான் ஸ்மித் என்ற அறிஞரால் 1958ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது மாற்கால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அலெக்ஸாண்டிரியாவின் திருச்சபையில் பயிற்றுவிப்பாளராக கிபி 200களில் பணியாற்றிய அலெக்ஸாண்டிரியாவின் கிளமண்ட் அவர்களால் தியோடோர் என்பவருக்கு வரையப்பட்ட கடிதமாகும். இந்த கடிதமானது இக்னேஷியஸ் அவர்களின் கடிதங்களின் 17ம் நூற்றாண்டின் பதிப்பின் பின்பகுதியில் எழுத்து வடிவிலானதாக மார்டான் ஸ்மித் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதை புகைபடமும் எடுத்து கொண்டார் மார்டான் ஸ்மித். இது குறித்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட மார்டான் ஸ்மித் அவர்கள் 1973 தனது ஆய்வு முடிவுகளை Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark (Harvard University Press) என்ற புத்தகமாக வெளியிட்டார். இந்த ஆய்வு முடிவுகள் கிறித்தவ உலகத்தை அதிர்ச்சியில் உரையவே செய்துவிட்டது. அந்த கடிதத்தில் அப்படி என்னதான் உள்ளது. இதோ நமது வாசகர்களுக்காக அந்த கடித்த்தின் ஆங்கில மொழியாக்கம்

From the Letters of the most holy Clement, author of the Stromateis To Theodore:
You have done well in muzzling the unmentionable doctrines of the Carpocratians. It is they who were prophetically called ‘wandering stars’ [Jude 13], who stray from the narrow way of the commandments into the fathomless abyss of fleshly sins committed in the body. They have been inflated with the knowledge, as they say, of ‘the deep things of Satan’ [Rev. 2: 24]. They cast themselves unawares into the gloom of the darkness of falsehood [cf. Jude 13]. Boasting that they are free, they have become the slaves of lusts that bring  men into bondage. These people must be totally opposed in every way. Even if they were to say something true, not even so would the lover of truth agree with them; everything that is true is not necessarily truth. Nor should one prefer the apparent truth which is according to human opinions to the real truth which is according to faith. But of the matters under dispute concerning the divinely-inspired Gospel according to Mark, some are utterly false and some, even if they contain certain things that are true, are not so truly delivered; for the things that are true are corrupted by those that are fictitious, so that, as it is said, ‘the salt has lost its savour’ [Matt. 5: 13, Luke 14: 34].
 
Mark, then, during Peter’s stay in Rome, recorded the acts of the Lord, not however reporting them all, for he did not indicate the mystical ones, but selected those which he thought most useful for the increase of the faith of those undergoing instruction.
 
When Peter had borne his witness (i.e. suffered martyrdom), Mark arrived in Alexandria, taking his own and Peter’s memoirs. From these he copied into his first book the things appropriate for those who were making progress in knowledge but compiled a more spiritual Gospel for the use of those who were attaining perfection. Yet not even so did he divulge the unutterable things themselves, nor did he write down the Lord’s hierophantic teaching. But adding to the previously written acts others also, he presented, over and above these, certain oracles whose interpretation he knew would provide the hearers with mystical guidance into the inner shrine of the seven-times hidden truth. Thus, then, he made advance preparation-not grudgingly or incautiously, as I think―and on his death he left his composition to the church in Alexandria, where even until now it is very well guarded, being read only to those who are being initiated into the great mysteries.
 
But abominable demons are always devising destruction for the human race, and so Carpocrates, having been instructed by them, used deceitful devices so as to enslave a certain elder of the church in Alexandria and procured from him a copy of the mystical Gospel, which he proceeded to interpret in accordance with his own blasphemous and carnal opinion. Moreover, he polluted it further by mixing shameless falsehoods with the holy and undefiled sayings, and from this mixture the dogma of the Carpocratians has been drawn out. To these people, then, as I have said already, one must never yield, nor must one make any concession to them when they pretend that their tissue of falsehoods is the mystical Gospel of Mark, but rather deny it with an oath. It is not necessary to speak all the truth to everyone; that is why the wisdom of God proclaims through Solomon: ‘Answer a fool according to his folly’ [Prov. 26: 5] meaning that from those who are spiritually blind the light of the truth must be concealed. Scripture also says, ‘From him who has not will be taken away’ [Mark 4: 25] and ‘Let the fool walk in darkness’ [Eccles. 2: 14]. But we are sons of light, having been illuminated by ‘the dayspring from on high’ of the Spirit of the Lord [cf. Luke 1: 78], ‘and where the Spirit of the Lord is’, Scripture says, ‘there is liberty’ [2 Cor. 3: 17]; for ‘to the pure all things are pure’ [Tit. 1: 15]. To you, then, I will not hesitate to give an answer to your questions, exposing their falsehoods by the very words of the Gospel.
 
Immediately after the section which begins And they were on the road, going up to Jerusalem and continues to after three days he will rise [Mark 10: 32-4], there follows, as the text goes: ‘And they come to Bethany, and there was a woman there whose brother had died. She came and prostrated herself before Jesus and says to him: “Son of David, pity me”. The disciples rebuked her, and Jesus in anger set out with her for the garden where the tomb was. Immediately a loud voice was heard from the tomb, and Jesus approached and rolled the stone away from the entrance to the tomb. And going in immediately where the young man was he stretched out his hand and raised him up, taking him by the hand. The young man looked on him and loved him, and began to beseech him that he might be with him. They came out of the tomb and went into the young man’s house, for he was rich. After six days Jesus laid a charge upon him, and when evening came the young man comes to him, with a linen robe thrown over his naked body; and he stayed with him that night, for Jesus was teaching him the mystery of the kingdom of God. When he departed thence, he returned to the other side of the Jordan’
 
After this there follows And James and John come forward to him and all that section [Mark 10: 35-45]. But as for ‘naked to naked’ and the other things about which you wrote, they are not to be found. After the words And he comes to Jericho [Mark 10: 46a] it adds only: ‘And there was the sister of the young man whom Jesus loved and his mother and Salome; and Jesus did not receive them’. But as for the many other things which you wrote, they are falsehoods both in appearance and in reality. Now the true interpretation, which is in accordance with the true philosophy........(F.F. Bruce, The ‘Secret’ Gospel of Mark)
 
மேலே கூறியதுடன் கடிதம் முடிவடைகிறது. இந்த கடிதமானது கார்ப்போகிரேட்கள் மற்றும் அவர்களது திருகுதாளங்களை தோழுரிப்பதாய் உள்ளது. அதாவது ஏசுவின் விண்ணேற்றத்தின் 100 ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே எப்படி சுவிஷேசனங்கள் மனித கரங்களால் பாழாக துவங்கியது என்பதை இந்த கடிதம் விளக்குகிறது. இதில் கார்ப்போகிரேட்களை தியோடோர் ஒடுக்கியதற்கு பராட்டும் காணப்படுகிறது. வேதங்களில் விளையாடிய கார்ப்போகிரேட்கள் குறித்து தோழுரிக்க துவங்கிய கிளமண்ட் அவர்கள் மார்க் அவர்கள் இரண்டு சுவிஷேசங்களை வடித்ததாகவும் அதில் முதலாவது ஏசுவின் செயல்களை குறிப்பதாகவும் இது ரோமில் இயற்றப்பட்ட்தாகவும் கூறுகிறார். பேதுருவின் மரணத்திற்கு பிறகு அலேக்ஸாண்டியாவில் மாற்கால் இயற்றபட்ட இரண்டாவது சுவிஷேசமானது முதலில் இயற்றியதோடு சேர்த்து அற்புதங்களுக்கான மறைபொருள் விளக்கத்தையுடையது .அதாவது கினாஸ்டிக் (Gnostic) தன்மையுடையது என்றும் ஞானப்பாட்டை விளக்கக்கூடியது என்றும் கூறுகிறார். 

மேலும் கார்ப்போகிரேட்டுகளின் மாற்கு சுவிஷேசத்தில் இல்லாத பகுதி என்றும் உன்மையான மாற்கில் இருக்கும் வசனம் என்றும் கூறி இன்றிருக்கும் மாற்கு சுவிஷேசம் 10:34க்கும் 35க்கும் இடையில் இருக்கும் வசனம் ஒன்றையும் சுட்டி காட்டுகிறார் கிளமண்ட். அதுபோல மாற்கு 10:46 பிறகு உள்ள வசனத்தையும் குறிப்பிடுகிறார் கிளமண்ட் அவர்கள். இதன் காரணத்தினால்தான் கிறித்தவ உலகம் அவரது ஆய்வை கண்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனது.

இன்று கிறித்தவ உலகம் கூறுவது போல் ஒரே ஒரு மாற்கு சுவிஷேசம் தான் இருந்தது என்பது தவறாகும். மாற்கு சுவிஷேசம் என்ற பெயரில் பல போலிகளும் ஏசுவின் விண்ணேறத்திற்கு பிறகு சுழற்சியில் இருந்துவந்துள்ளது என்பதற்கான் சான்றுதான் மார் சபா கடிதமாகும். இன்று நம் கைகளிலிருக்கும் மாற்கு தான உன்மை பேதுருவின் சீடரான மாற்கு எழுதியது என்பதற்கு எந்த சான்றும் இல்லை. மூல பிரதிகளும் அகப்பட வில்லை. இடம்பெறும் செய்திகளும் 2ம் நூற்றாண்டுகளை சார்ந்த வையாக உள்ளது.

மார் சபா கடிதமும் கிறித்தவ உலகமும்:

     இன்றிருக்கும் கிறித்தவ உலகம் இந்த கடிதமானது போலியானது என்று வாதிக்கிறது. அது மார்டான் சுமித்தின் திள்ளுமுள்ளு என்று சாடியது. ஆனால் அதன் எழுத்து வடிவங்களை ஆய்வுக்குட்படுத்தியவர்கள் Venetia Anastasopoulou, இது சுமிதின் கிரேக்க கையெழுத்து இல்லை என்றார். Agamemnon Tselikas இது 20ம் நூற்றாண்டின் புரட்டு என்றார். மேலும் இந்த கடிதம் இருந்ததை கை ஸ்ட்ருமோஸா, சுலோமோ பைன்ஸ் போன்றவர்களும் கண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அதிகப்படியான தகவல். மேலும் நிச்சயம் 20ம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒருவரால கிளமண்ட அடிகடி பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை கொண்டு இத்த்கைய கடிதங்களை உருவாக்குவது என்பது அவ்வளவு சாத்தியம் அல்ல. கனிணி கோலோச்சி இருக்கும் இன்றைய காலத்தில் கூட இவ்வாறு செயவது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் அல்ல எங்கிறார் பார்ட் எர்மான் (Bart Erhman). 1936ல் தான் ஓட்டோ ஸ்டாலின் என்பவர் கிளமண்டின் கடிதங்களின் தொகுப்பை உருவாக்கி அதில் கிளமண்ட் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளின் அடிச்சுவட்டை பதிவு செய்தார். இதனை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த கடிதத்தின் ஒவ்வோரு வார்த்தையையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியதை தனது ஆய்வில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் அறிஞர் மார்டான் சுமித் அவர்கள். இந்த கடித்தை கண்ட சாட்சிகள் இருக்க இந்த கடிதம் மார் சாப மடாலயத்தில் இருந்து காணமல் போயிருப்பது மேலும் சந்தேகத்தை வழுக்கச் செய்கிறது. மேலும் இந்த கடித்த்தின் புகைபடங்களை ஆய்வு செய்த ஸ்காட் புரவுன்(Scott G. Brown) அவர்கள் எழுதப்பட்ட மையானது புகைபடங்களில் காணப்படும் இந்த நிலையை அடைய குறைந்தது 25 வருடங்கள் தேவை என்கிறார். இது மார்டான் சுமித் அவர்களால் உருவாக்கபட வில்லை என்பதை மேலும் உறுதி படுத்துகிறது. 
  
      இந்த கடிதம் கிறித்தவ உலகத்தில் இவ்வளவு சர்ச்சையை உருவாக்கி தன்னிடம் கிறித்தவ உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்க்க காரணம் “துப்பட்டியை போர்த்தி கொண்டு வரும் நிர்வாண வாலிபர் ஒருவர் ஏசுவிடம் வந்து இரவு முழுக்க பாடம்???? படித்ததாகஅமைந்த  கிளமண்ட்டின் கூற்றுதான். இந்த கடிதத்தில் கூறப்படும்படி எந்த சுவிஷேசமும் இல்லை என்று இன்றை கிறத்தவ உலகம் வாதிட்டாலும் கிளமண்ட் அவர்கள் கூறுவது போன்ற வசனங்களின் சாயல் இன்றிருக்கும் மாற்கு சுவிஷேத்தில் காணப்படுகிறது. உதாரணமாக ஏசுவை காவலர்கள் கைது செய்தபோது நடந்த சம்பவத்தை மாற்கு சுவிஷேஷம் கூறும் போது பின் வருமாறு விளக்குகிறது:

நான் தினந்தோறும் உங்கள் நடுவிலே தேவாலயத்தில் உபதேசம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தேன்; அப்பொழுது, நீங்கள் என்னைப் பிடிக்கவில்லையே; ஆனாலும் வேதவாக்கியங்கள் நிறைவேறவேண்டியதாயிருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது எல்லாரும் அவரைவிட்டு ஓடிப்போனார்கள்.ஒரு வாலிபன் ஒரு துப்பட்டியை மாத்திரம் தன்மேல் போர்த்துக்கொண்டு அவர் பின்னே போனான்; அவனைப் பிடித்தார்கள். அவன் தன் துப்பட்டியைப் போட்டுவிட்டு,  நிர்வாணமாய் அவர்களைவிட்டு ஓடிப்போனான். (மாற்கு 14:51-52)

மேற்குறிய வசனத்தை மனதில் நிறுத்தி கொண்டு கார்ப்போகிரேட்டுகளின் உன்னதமான? கொள்கையில் ஒன்றை ஆரம்ப கால தேவலாய பிதாவான எபிபேனஸின் வாயினால் கேட்போம்.

The plain fact is that these people perform every unspeakable, unlawful thing, which is not right even to say, and every kind of homosexual union and carnal intercourse with women, with every member of the body ( 2.27.6 Against the Carpocratians , The Panarion of Epiphanius of Salamis).

அதாவது ஓரினச் சேர்க்கையை புனிதமாக கருதி அதையும் கூட்டமாக செய்யும் ஆயோக்கியர்கள்தான் இந்த கார்ப்போகிரேட்டுகள். இன்றும் அவர்களது வளைதளங்கள் இதை பறைசாட்டி வருகின்றன.( http://www.antinopolis.org/carpocrates.htm). இவர்களின் இந்த உன்னத கொள்கையின் வேர்களின் சுவடுகள்தான் இன்றைய மாற்கு சுவிஷேசத்தின் மேற்கூறிய வசனமாகும். சீடர்களுடன் உரையாடி கொண்டிருக்கையில் நிர்வாண வாலிபருக்கு அங்கு என்ன வேலை என்ற கார்ப்போகிரேட்டுகளின் கேள்விக்கு இன்றும் கிறித்தவ உலகம் விளக்கமளித்த பாடில்லை. அதாவது கூட்டதில் ஓரினச் சேர்க்கையில் ஈடுபடுபராக ஏசுவை (நவுதுபில்லாஹ்) சித்தரிக்கிறார்கள் இந்த கார்ப்போகிரேட்டுகள். இதில் எங்களது வாதம் ஒன்றுதான் கிளமண்ட் உள்ளிட்ட யாரிடமும் உண்மையான மாற்கின் சுவிஷேசம் இல்லை. கார்ப்போகிரேடுகள் போன்ற கேடு கெட்ட கொள்கையினரின் திருத்தப்பட்ட ஏடுகளில் ஒன்றுதான் இன்றிருக்கும் மார்க் சுவிஷேசம் என்பதில் எங்களுக்கு எள்முனை அளவும் சந்தேகம் இல்லை. இந்த ஏடுகளை தொடர்ச்சியாக கிறத்தவ உலகம் மாற்றிவருவது இதை மேலும் உறுதி படுத்துகிறது. இது குறித்து 1883 ல் வெளிவந்த Revision Revised  என்ற புத்தகத்தில் பக்கம் எண் 326ல் J.W. Burgoan பின்வருமாறு கூறுகிறார்

I request that the clock of history be put back seventeen hundred years. This is A.D. 183, if you please; and (indulge me in the supposition!) you and I are walking in Alexandria. We have reached the house of one Clemens, a learned Athenian, who has long been a resident here. Let us step into his library,-he is from home. What a queer place! See, he has been reading his Bible, which is open at S. Mark x. Is it not a well-used copy? It must be at least 50 or 60 years old. Well, but suppose only 30 or 40. It was executed therefore within fifty years of the death of S. John the Evangelist. Come, let us transcribe two of the columns... as faithfully as we possibly can, and be off... We are back in England again, and the clock has been put right. Now let us sit down and examine our curiosity at leisure ... It proves on inspection to be a transcript of the 15 verses (ver. 17 to ver. 31) which relate to the coming of the rich young Ruler to our LORD. "We make a surprising discovery. There are but 297 words in those 15 verses,—according to the traditional Text of which, in the copy which belonged to Clemens Alexandrinus, 39 prove to have been left out : 11 words are added : 22,  substituted: 27,  transposed: 13, varied; and the phrase has been altered at least 8 times. Now, 112 words out of a total of 297, is 38 per cent. What do you think of that?"

அதாவது கிளமண்டின் காலத்திற்கு பிறகு எப்படியெல்லாம் மாற்கு சுவிஷேசம் மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு ஒரு சிறிய எடுத்துகாட்டு தான் மேலே கூறியுள்ளது. எத்துனை வார்த்தைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளது எத்துனை வசனங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை பட்டியலிடுகிறார் பர்கோன். 

மேலும் ஆரம்ப கால கிறித்தவர்களான எபியோனைட்டுகள் போன்ற பிரிவினர் (இவர்கள் இறைசெய்திகளை மனனமிட்டு பாதுகாத்தனர் என்று கூறப்படுகிறது) இன்றிருக்கும் கிறத்தவ ஏடுகள் எதையும் அவர்கள் ஏற்க மறுத்தனர் என்ற குறிப்புகளெல்லாம் இன்றைய கிறித்தவ ஏடுகளின் தன்மையை படம் பிடித்து காட்டுகின்றன். ஆரம்ப கால கிறித்தவர்கள்????? குறித்து அடுத்த தொடரில் காண்போம், இன்ஷா அல்லஹ்

எதிர்தொடர்அனைத்து கட்டுரைகளையும் காண                    உடைந்தசிலுவை அனைத்து கட்டுரைகளையும் காண

No comments:

Post a Comment