பக்கங்கள் செல்ல

Tuesday, August 23, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: இறைவன் ஏன் அநியாயங்களை அனுமதிக்கிறான்?

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: இறைவன் ஏன் அநியாயங்களை அனுமதிக்கிறான்?: இறைவன் ஏன் அநியாயங்களை அனுமதிக்கிறான்? = இறைவன் ஏன் அநியாயங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான்? இறைவன் என்று ஒருவன் இருந்திருந்தால் இ...

No comments:

Post a Comment