பக்கங்கள் செல்ல

Monday, August 22, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: பயங்கரவாதிகள் எதைக்கண்டு அஞ்சுகிறார்கள்?

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: பயங்கரவாதிகள் எதைக்கண்டு அஞ்சுகிறார்கள்?: பாம்புப்பண்ணை ஒன்றில் ஒரு காட்சி...... அதோ அங்கே நிறைய ஆட்டுக்குட்டிகளும் முயல்களும் கோழிகளும் ஆனந்தமாகத் துள்ளி விளையாடிக் கொண்டி...

No comments:

Post a Comment