பக்கங்கள் செல்ல

Monday, August 15, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: உழைப்போர் உரிமை அல்ல, மனித உரிமை!

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: உழைப்போர் உரிமை அல்ல, மனித உரிமை!: அனைத்து மனிதர்களுக்கும் அவரவர் உரிமைகளை நியாயமாகப் பங்கிட்டு வழங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு (system) இருக்குமானால் அங்கு தொழிலாளர் உரிமை, ...

No comments:

Post a Comment