பக்கங்கள் செல்ல

Sunday, April 5, 2015

கிறித்துவ, முஸ்லிம், ஹிந்து & நாத்திக விவாதங்கள்!

இறைவனின் சந்தியும், சமாதானமும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டும்:

இங்கே கிறித்துவ, நாத்திக  கொள்கை உடையவர்களுடன் முஸ்லிம்கள்  நடந்த விவாதங்களை சேகரித்துக் கொண்டு வருகின்றேன். இன்னும் அதிகம் சேர்க்க வேண்டியுள்ளது. உங்களுக்கு தெரிந்த நல்ல விவாதம் இருந்தால் தெரிவிக்கவும்.


கிறித்துவ & முஸ்லிம் விவாதங்கள்:

  1. குர்ஆன் இறைவேதமே வீடியோ
  2.  பைபிள் இறை வேதமா? சென்னை விவாதம்
  3.  கிறித்தவ பாதிரியுடன் விவாதம்
  4. ஒட்டமெடுத்த விவாதம்
  5. கிறித்தவர்களுடன் நேருக்கு நேர்
  6. கிருத்துவர்களை மூச்சுத் திணற வைத்த விவாதம்
  7. பாதிரியார்களுடன் நடந்த அதிரடி விவாதம்  நாத்திகர் & முஸ்லிம் விவாதங்கள்:

   1. நாத்திகர்களின் மூட நம்பிக்கைகள்
   2. இறைவன் இருக்கின்றானா?
   3. குர்ஆன் இறை வேதமா?   Christian & Muslim Debates:


   Sheikh Ahmed Deedat:

    1. Famous Muslim Christian debate "Is Jesus God?" Ahmed Deedat Vs Anis Shorrosh
    2.  Ahmed Deedat Vs Robert Douglas - Crucifixion - Fact or Fiction?
    3.  Is Jesus God? Ahmed Deedat VS Erik Bock
    4. Is Jesus God? - Ahmed Deedat vs. Stanley Sjöberg
    5. Is the Bible God's Word - Ahmed Deedat Vs. Jimmy Swaggart
    6. Crucifixion: Fact of Fiction? - Debate - Sheikh Ahmed Deedat V.S. Robert Douglas
    7. Was Christ Crucified? Debate - Deedat VS Floyd E. Clark    Sheikh Yusuf Estes: (Former Christian Priest)

     1. Christian / Muslim Dialogue: Satan's Art of Worship | Sheikh Yusuf Estes & Rev. David Millikan

     Women Debate:

      1. Aminah Assilmi & Deborah Scroggins (Full Debate)
      2.  Muslim Christian Debate: Who Was Jesus? Sarah & Adnan
      3.  Muslim-Christian Debate: Women & Marriage in the Quran and Bible

      No comments:

      Post a Comment