பக்கங்கள் செல்ல

Tuesday, August 25, 2020

உடைந்த சிலுவை பாகம் 15- மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள புதிய ஏற்பாடு மூல கையெழுத்து பிரதிகள்

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

       நாம் சென்ற தொடரில் கிறித்தவர்கள் கொண்டாடும் பழைய ஏற்பாடு எப்படி கிபி 11ம் நூற்றாண்டுவரை யூதர்களால் திருத்தப்பட்டு கரைபடிந்துள்ளது என்பதையும், LXX குறித்த கிறித்தவ வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மற்றும் தேவாலயபிதாக்களின் முரண்பட்ட உளரல்களையும் கண்டோம். இதுதான் இவர்களது வேதாகமத்தின் ஒரு பகுதியான பழைய ஏற்பாட்டின் மூல கையெழுத்து பிரதிகளின் நிலை என்பதையும் படம் பிடித்து காட்டி இருந்தோம்.

       இப்போது கிறித்தவர்கள் கொண்டாடும் வேதாகமத்தின் மறு பகுதியான புதிய ஏற்பாட்டிற்கு ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் எத்துனை துண்டு மூல பிரதி உள்ளது என்பதை பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆய்வின் பெரும் பகுதி Kurt Aland and Barbara Aland ஆகியோரால் எழுதப்பட்ட THE TEXT of the NEW TESTAMENT : An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism நூலின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் பல புதிய ஏற்பாட்டின் பணடைய கையெழுத்து பிரதிகளை கண்டறிந்து அதில் இருக்கும் விசயங்களையும் தங்களது மேற்குறிபிட்ட நூலின் மூலம் உலகின் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவதவர்கள். Institute for New Testament Textual Research என்ற நிறுவனத்தை ஜெர்மனியில் உருவாக்கியவர்கள் என்பது குறிப்பிடதக்கது. 

முதலாம் நூற்றாண்டு பாப்பிரஸ்கள்:

      இயேசுவின் சம்காலத்தில் உள்ள புதிய ஏற்பாடின் கையெழுத்து பிரதிகள் எதுவும் இன்று வரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

முதலாம் நூற்றாண்டு- இரண்டாம் நூற்றாண்டு இடைக்கால பாப்பிரஸ்கள்  
( தோராயமாக கிபி 150) 

   முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் நூற்றாண்டு பாப்பிரஸ்கள் குறித்து கூறுகையில் ஆலன் குர்ட்டின் புத்தகம் இரண்டு பிரதிகளைத்தான் காட்டுகிறது THE TEXT of the NEW TESTAMENT : An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism ப.எண்:81 . 2019 வரை 5 பாப்பிரஸ் துண்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை P104, P52, P90, P32, P98 என்பதாகும். 

1) P104 : Matt 21.34-37, Matt 21.43-45 ஆகிய வசனங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 7 வசனங்கள்.

2) P52 : John 18:31-33,37-38 ஆகிய வசனங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 5 வசனங்கள்.

3) P90 : John 18:36-19:7 ஆகிய வசனங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 10 வசனங்கள்;

4) P32 : Tit. 1:11-15; 2:3-8 ஆகிய வசனங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 11 வசனங்கள்

5) P98 : Rev. 1: 13- 20 ஆகிய வசனங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 8 வசனங்கள்.

      ஆக மொத்தம் 41 வசனங்கள் தான் ஒன்றாம்- இரண்டாம் நூற்றண்டின் இடைக்காலத்தின் புதிய ஏற்பாடு கையெழுத்து பிரதிகளில் இடம் பெற்றுள்ளது. அதாவது இன்றிருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டின் 7958 வசனங்களில் வெறும் 0.5% வசனத்திற்கான கையெழுத்து பிரதிதான் இன்று கிடைத்துள்ளது. இங்கு குர்ஆனின் மூலப்பிரதிகளின் ஒப்பீட்டு அளவை கூட 2ம் நூற்றாண்டிற்கு உள்ளான புதிய ஏற்பாட்டின் கையெழுத்துபிரதிகள் அடையவில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

இரண்டாம்- மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இடைக்காலம்: (தோராயமாக கிபி250) 

      இரண்டாம்- மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இடைக்காலத்தின் 3 கையெழுத்து பாப்பிரஸ்கள் கிடைத்துள்ளன. அவை P66, P46,P49. இவற்றில் P46 பவுலின் கடிதங்களின் பெரும் பகுதியை கொண்டிருப்பதாகும். இவை மொத்தம் 1743 வசனங்களை கொண்டிருக்கிறது, ஆக கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டு இடைக்காலத்தில்  1784 வசனங்களை கொண்டிருக்கும் 8 மூல கையெழுத்து பிரதிகளை உடைய பாப்பிரஸ்கள்தான் கிடைத்துள்ளன. இது இன்றிருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டின் 23% தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டின் மையப்பகுதி வரை புதிய ஏற்பாட்டின் கால் பகுதிக்கான மூல கையெழுத்து பிரதிகள்தான் கிடைத்துள்ளது. 

மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முடிவு:

          மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முடிவில் கிட்டத்தட்ட மொத்தம் 40ல் இருந்து 50க்குள்ளான கையெழுத்து பிரதிகள்தான் கிடைத்துள்ளது. அதுவும் அது 4070 வசனங்களை தோராயமாக் கொண்டிருக்கிறது. கிபி 300 வரை இன்றிருக்கும் பைபிலின் 52% புதிய ஏற்பாடு வசனங்களை கொண்ட கையெழுத்து பிரதிகள்தான் கிடைத்துள்ளது. 

         ஒவ்வொரு புதிய ஏற்பாடின் புத்தகத்தை எந்த எந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டு  வரை உள்ள பாபிரஸ்கள் கொண்டிருக்கிறது என்பதும் அது இன்றிருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டின் எத்துனை சதவீதம் கொண்டிருக்கிறது என்பதை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் விளக்குகிறது. 


Books

Date

Verses

Verses Total in Manuscripts without Repetition

Total verses in

Modern Bible

Total verses in Manuscripts excluding repetition

% of Verses

In

manuscripts

Matthew

3rd Century

Matt. 1:1-9,12,14-20

16

1071

119

11.1

3rd Century

Matt. 26:29-40(1)

1

3rd Century

Matt. 20:24-32; 21:13-19; 25:41-26:39;

45

3rd Century

Matt. 3:9,15; 5:20-22,25-28; 26:7-8,10,14-15,22-23,31-33;

10

3rd Century

Matt. 2:13-16; 2:22-3:1; 11:26-27; 12:4-5; 24:3-6,12-15;

17

2nd–3rd Century

Matt. 23:30-39

10

3rd Century

Matt 3.10, Matt 3.11, Matt 3.12, Matt 3.16, Matt 3.17, Matt 4.1, Matt 4.2, Matt 4.3

8

2nd–3rd Century

Matt 13.55, Matt 13.56,Matt 14.3, Matt 14.4, Matt 14.5

5

2nd Century

Matt 21.34-37, Matt 21.43-45

7

Mark

3rd Century

Mark 4:36-9:3; 11:27-12:28

217

678

223

32.9

2nd–3rd Century

Mark 1:7-9, 16-18

6

Luke

3rd Century

Luke 1:58-59; 1:62-2:1,6-7; 3:8-4:2,29-32, 34-35; 5:3-8; 5:30-6:16;

37

1151

821

71.3

3rd Century

Luke 22:41,45-48,58-61;

0

3rd Century

Luke 3:18-4:2; 4:34-5:10; 5:37-18:18; 22:4-24:53;

784

3rd Century

Luke 6:31-7:7; 9:26-14:33;

0

John

3rd Century

John 1:23-31,33-40; 16:14-30; 20:11-17,19-20,22-25;

0

879

667

75.9

3rd Century

John 15:25-16:2,21-32

12

3rd Century

John 6:8-12, 17-22

0

3rd Century

John 8:14-22;

0

3rd Century

John 10:7-25; 10:30-11:10,18-36,42-57;

0

ca.125

John 18:31-33,37-38

5

2nd–3rd Century

John 1:1-6:11; 6:35-14:26,29-30; 15:2-26; 16:2-4,6-7; 16:10-20:20,22-23;20:25-21:9;

29

3rd Century

John 1:1-11:45,48-57; 12:3-13:1,8-9; 14:8-30; 15:7-8;

610

3rd Century

John 3:34

1

2nd Century

John 18:36-19:7

10

3rd Century

John 5:26-29, 36-38;

0

3rd Century

John 1:29-35, 40-46

0

Acts

3rd Century

Acts 26:7-8,20;

3

1007

313

31.1

3rd Century

Acts 4:27-17:17

284

3rd Century

Acts 23:11-17,23-29;

12

3rd Century

Acts 9:33-10:1;

2

3rd Century

Acts 2:30-37; 2:46-3:2;

12

Romans

3rd Century

Rom. 8:12-22,24-27; 8:33-9:3,5-9;

3

434

216

49.8

3rd century

Rom. 1:24-27; 1:31-2:3; 3:21-4:8; 6:4-5,16; 9:16-17,27;

28

2nd-3rd Century

Rom. 5:17-6:14; 8:15-15:9; 15:11-16:27

185

1 Corinthians

3rd Century

1Cor 7:32-40, 1Cor 8:1-4

0

437

419

95.9

2nd-3rd Century

1 Cor. 1:1-16:22

419

2 Corinthians

2nd-3rd Century

2 Cor. l:l-13:13

257

257

257

100.0

Galatians

2nd-3rd Century

Gal. l:l-6:18

149

149

149

100.0

Ephesians

2nd-3rd Century

Eph. l:l-6:24

155

155

155

100.0

2nd-3rd Century

Eph 4:16-29, 31, Eph 5:1-13

0

Philippians

2nd-3rd Century

Phil. l:l-4:23

104

104

104

100.0

Colossians

2nd-3rd Century

Col. l:l-4:18

95

95

95

100.0

1 Thessalonians

3rd Century

1 Thess. 4:12-5:18, 25-28

20

89

51

57.3

3rd Century

1 Thess. 1:3-2:1,6-13;

17

2nd-3rd Century

1 Thess. 1:1; 1:9-2:3; 5:5-9,23-28

14

2Thessalonians

3rd Century

2 Thes 1:1-2

2

47

2

4.3

Titus

ca. 200.

Tit. 1:11-15; 2:3-8;

11

46

11

23.9

Philemon

3rd Century

Philem. 13-15,24-25

5

25

5

20.0

Hebrews

3rd Century

Heb. 1:1

0

303

303

100.0

2nd-3rd Century

Heb. l:l-13:25

303

James

3rd Century

Jas. 2:19-3:9

17

108

24

22.2

3rd Century

Jas. 1:10-12,15-18

7

1 John

3rd Century

1 John 4:11-12,14-17

6

105

6

5.7

Revelation

3rd Century

Rev. 9:10-17:2

116

404

124

30.7

2nd Century

Rev. 1: 13- 20

8

1 Peter

--

--

0

105

0

0.0

2 Peter

--

--

0

61

0

0.0

Jude

--

--

0

25

0

0.0

2 John

--

--

0

13

0

0.0

3 John

--

--

0

14

0

0.0

1 Timothy

--

--

0

113

0

0.0

2 Timothy

--

--

0

83

0

0.0

Total

4064

7958

4064

51.1%


       இந்த நிலையில் இருக்கும் வேதாகமத்தை வைத்து கொண்டுதான் கிறித்தவ மிசனரிகள் குர் ஆனின் மூல கையெழுத்து பிரதிகள் குறித்து விமர்சித்து வருகின்றனர். உண்மையில் இங்கிருக்கும் மிசனரிகள் தங்களது வேதம் குறித்து போதிய அறிவை கொண்டிருந்தால் மூலப்பிரதி மையபடுத்தி குர்ஆன் குறித்த விமர்சனத்தை வைத்திருக்க மாட்டார்கள் என்பது குறிபிட்ட பதிவை படிக்கும் யாரும் புரிந்து கொள்வார்கள்.

Reference:

1. THE TEXT of the NEW TESTAMENT : An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism by Kurt Aland and Barbara Aland
2. THE EARLY TEXT OF THE NEW TESTAMENT by CHARLES E. HILL AND MICHAEL J. KRUGER
3.http://www.csntm.org/Manuscript/
4.https://biblearchaeologyreport.com/2019/02/15/the-earliest-new-testament-manuscripts/
5.https://thebible.life/bible-books-and-number-of-chapters/
No comments:

Post a Comment