பக்கங்கள் செல்ல

Thursday, November 10, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: கள்ளப்பணமா நல்ல பணமா?

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: கள்ளப்பணமா நல்ல பணமா?: அன்றெல்லாம் ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாரு.. என்று கதை ஆரம்பிக்கும்.. இன்று நடைமுறை வேற மாதிரி... ஒரு பெரிய ஊர்ல பெரிய ரவுடி இருந்தான...

No comments:

Post a Comment